Centralna Izba Rozliczeniowa Kontrahentów (CCP)

Centralna Izba Rozliczeniowa Kontrahentów (CCP)
16 marca 2021
Category: Konto Bankowe

Co to jest izba rozliczeniowa kontrahentów centralnych (CCP)?

Izba rozliczeniowa kontrahentów centralnych (CCP) to podmiot, który ułatwia handel na różnych europejskich rynkach instrumentów pochodnych i akcji. CCP, zwykle obsługiwani przez główne banki w każdym kraju, dążą do wprowadzenia efektywności i stabilności na różnych rynkach finansowych. Zmniejsza ryzyko kontrahenta, ryzyko operacyjne, rozliczeniowe, rynkowe, prawne i ryzyko niewykonania zobowiązania dla handlowców.

Centralna Izba Rozliczeniowa Kontrahentów

Zrozumienie Centralnej Izby Rozliczeniowej Kontrahentów (CCP)

Izby rozliczeniowe kontrahentów centralnych (CCP) pełnią dwie podstawowe funkcje jako pośrednik w transakcji: rozliczeniową i rozrachunkową. Jako kontrahenci kupujących i sprzedających CCP gwarantują warunki transakcji – nawet jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z umowy. CCP ponoszą lwią część ryzyka kredytowego kupujących i sprzedających przy rozliczaniu i rozliczaniu transakcji rynkowych.

CCP zbiera wystarczającą ilość pieniędzy od każdego kupującego i sprzedającego, aby pokryć potencjalne straty poniesione w wyniku niedotrzymania umowy. W takich przypadkach CCP zastępuje transakcję po aktualnej cenie rynkowej. Wymogi pieniężne są oparte na ekspozycji każdego przedsiębiorcy i otwartych zobowiązaniach.

Kluczowe wnioski

  • Izba rozliczeniowa kontrahentów centralnych (CCP) to organizacja, zwykle prowadzona przez duży bank, która istnieje w krajach europejskich w celu ułatwienia handlu instrumentami pochodnymi i akcjami.
  • Izby rozliczeniowe kontrahentów centralnych (CCP) pełnią dwie podstawowe funkcje jako pośrednik w transakcji: rozliczeniową i rozrachunkową.
  • CCP działa jako kontrahent zarówno dla sprzedających, jak i kupujących, zbierając pieniądze od każdego z nich, co pozwala mu zagwarantować warunki transakcji.

Funkcje Centralnej Izby Rozliczeniowej Kontrahentów (CCP)

W ramach ochrony prywatności CCP chronią przed sobą tożsamość powiązanych przedsiębiorców. CCP chronią również firmy handlowe przed niewywiązaniem się ze zobowiązań przez kupujących i sprzedających, którym odpowiada elektroniczny portfel zamówień i których wiarygodność kredytowa jest nieznana. Ponadto CCP zmniejszają liczbę transakcji, które są rozliczane. Pomaga to w płynnym wykonywaniu operacji przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości zobowiązań, co pomaga w efektywniejszym przepływie pieniędzy między traderami.

W Stanach Zjednoczonych odpowiednik CCP jest znany jako organizacja rozliczająca instrumenty pochodne (DCO) lub izba rozliczeniowa instrumentów pochodnych i jest regulowany przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Metody ratingowe Moody’s dla centralnych izb rozliczeniowych kontrahentów

W styczniu 2016 r. Moody’s Investors Service trafił na pierwsze strony gazet, ujawniając nową metodologię ratingu CCP na całym świecie. W swoim raporcie Clearing Counterparty Rating (CCR) Moody’s ocenia, w jaki sposób CCP może skutecznie wywiązywać się ze swoich zobowiązań rozliczeniowych i rozrachunkowych oraz ile pieniędzy zostanie prawdopodobnie utraconych, jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się ze zobowiązania. Raport CCR uwzględnia następujące kwestie:

  • Możliwości zarządzania CCP w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań i powiązanych zabezpieczeń
  • Podstawy biznesowe i finansowe CCP
  • Środowisko operacyjne CCP
  • Pomiary ilościowe CCP i kwestie jakościowe, które Moody’s wykorzystuje przy określaniu zdolności kredytowej danego CCP

Technologia Blockchain i CCP

Technologia Blockchain, opisywana jako nieprzekupna cyfrowa księga transakcji gospodarczych, którą można zaprogramować w celu rejestrowania transakcji finansowych, prawdopodobnie stanowi nową granicę dla CCP. W listopadzie 2015 roku izby rozliczeniowe z kilku krajów połączyły siły, aby stworzyć think tank znany jako Post Trade Distributed Ledger Group, który bada, w jaki sposób technologia blockchain może wpływać na sposób, w jaki transakcje papierów wartościowych są rozliczane, rozliczane i rejestrowane. Grupa, która w 2018 roku rozpoczęła współpracę z Global Blockchain finanso Business Council, obejmuje obecnie około 40 instytucji finansowych na całym świecie.

Grupa PTDL jest przekonana, że ​​nowa technologia może zmniejszyć wymagania dotyczące ryzyka i depozytu zabezpieczającego, zaoszczędzić na kosztach operacyjnych, zwiększyć efektywność cyklu rozliczeniowego oraz ułatwić większy nadzór regulacyjny – zarówno przed, jak i po transakcji. A ponieważ członkowie tej grupy reprezentują różne części procesu rozrachunku papierów wartościowych, doskonale rozumieją, w jaki sposób technologia blockchain może wspomóc procesy rozrachunku, rozliczeń i raportowania.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy