Definicja obowiązującej stawki federalnej (AFR)

Definicja obowiązującej stawki federalnej (AFR)
16 października 2020
Category: Stopa Procentowa

Jaka jest obowiązująca stawka federalna (AFR)?

Obowiązująca stawka federalna (AFR) to minimalna stopa procentowa, na którą Urząd Skarbowy (IRS) zezwala na pożyczki prywatne. Co miesiąc IRS publikuje zestaw stóp procentowych, które agencja uznaje za minimalną rynkową stopę dla kredytów. Każda stopa procentowa niższa od AFR miałaby konsekwencje podatkowe. IRS publikuje te stawki zgodnie z sekcją 1274 (d) Kodeksu Podatkowego. Wcześniejsze  

Kluczowe wnioski

  • Jeżeli odsetki od pożyczki są niższe niż mająca zastosowanie AFR, może to skutkować zdarzeniem podatkowym dla zaangażowanych stron.
  • AFR są używane do określenia pierwotnego rabatu emisyjnego, nieokreślonych odsetek, podatku od darowizn i konsekwencji podatkowych pożyczek poniżej wartości rynkowych.
  • Strony muszą korzystać z AFR publikowanego przez IRS w momencie, gdy pożyczkodawca po raz pierwszy udziela pożyczki.

Zrozumienie obowiązującej stawki federalnej (AFR)

AFR jest używany przez IRS jako punkt odniesienia do odsetek od pożyczek między podmiotami powiązanymi, takimi jak członkowie rodziny. Jeśli udzielasz pożyczki członkowi rodziny, musisz mieć pewność, że pobierana stopa procentowa jest równa lub wyższa od minimalnej obowiązującej stopy federalnej.

IRS publikuje trzy AFR: krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe stawki AFR są określane na podstawie jednomiesięcznej średniej rynkowej stopy zwrotu z rynkowych zobowiązań, takich jak bony skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych o terminie zapadalności do trzech lat. Średnioterminowe stawki AFR dotyczą zobowiązań o terminie zapadalności dłuższym niż trzy do dziewięciu lat. Długoterminowe stawki AFR pochodzą z obligacji o terminie zapadalności dłuższym niż dziewięć lat.

Oprócz trzech stawek podstawowych orzeczenia, w których publikowane są AFR, zawierają kilka innych stawek, które różnią się w zależności od okresu łączenia (rocznego, półrocznego, kwartalnego, miesięcznego) oraz różnych innych kryteriów i sytuacji.

Przykład korzystania z AFR

Od grudnia 2019 r. IRS podał, że roczna krótkoterminowa AFR wynosiła 1,61%, średnioterminowa AFR wynosiła 1,69%, a długoterminowa AFR wynosiła 2,09%. Należy pamiętać, że te stawki AFR mogą ulec zmianie przez IRS. Wcześniejsze  

To, którą stopę AFR zastosować w przypadku pożyczki rodzinnej, będzie zależeć od czasu przeznaczonego na spłatę. Załóżmy, że udzielasz pożyczki członkowi rodziny na 10 000 dolarów do spłaty w ciągu jednego roku. W przypadku pożyczki należałoby obciążyć pożyczkobiorcę minimalną stopą procentową w wysokości 2,72%. Innymi słowy, powinieneś otrzymać 272 $ odsetek od pożyczki.

W naszym przykładzie powyżej każda stawka poniżej 2,72% może wywołać zdarzenie podlegające opodatkowaniu. Na przykład, powiedzmy, że udzieliłeś tej samej pożyczki, ale nie naliczyłeś żadnych odsetek. Nie naliczając żadnych odsetek, „straciłbyś” 272 USD dochodu z odsetek, a według IRS byłby to dar podlegający opodatkowaniu. Wszelkie stopy procentowe naliczone poniżej określonego AFR za dany okres pożyczki byłyby uznawane za utracone odsetki iw rezultacie podlegałyby opodatkowaniu.

Uwagi specjalne

Przygotowując się do udzielenia pożyczki między podmiotami powiązanymi, podatnicy powinni wziąć pod uwagę dwa czynniki, aby wybrać właściwy AFR. Długość pożyczki powinna odpowiadać AFR: krótkoterminowemu (trzy lata lub krócej), średnioterminowemu (do dziewięciu lat) i długoterminowemu (ponad dziewięć lat).

Jeśli pożyczkodawca pobiera odsetki według stopy niższej niż właściwy AFR, IRS może ponownie oszacować pożyczkodawcę i dodać odsetki kalkulacyjne do dochodu, aby odzwierciedlić AFR, a nie faktyczną kwotę zapłaconą przez pożyczkobiorcę. Ponadto, jeśli pożyczka przekracza roczne wyłączenie podatku od darowizn, może wywołać zdarzenie podlegające opodatkowaniu i może być należny podatek dochodowy. W zależności od okoliczności IRS może również naliczyć kary.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy