Rentowność do terminu zapadalności (YTM)

17 lutego 2021

Co to jest Yield to Maturity (YTM)?

Yield to Maturity (YTM) – inaczej określane jako umorzenie lub zysk księgowy Rentowność jest definiowana jako zwrot z inwestycji obejmujący wyłącznie dochód (z wyłączeniem zysków kapitałowych) obliczony poprzez pobranie dywidend, kuponów lub dochodu netto i podzielenie ich inwestycja. Wyrażony jako procent rocznej stopy zwrotu informuje inwestorów, jaki dochód uzyskają każdego roku w stosunku do kosztu ich inwestycji. – jest spekulacyjną stopą zwrotu. Stopa zwrotu. Stopa zwrotu (ROR) to zysk lub strata z inwestycji w okresie w stosunku do początkowego kosztu inwestycji wyrażona w procentach. Ten przewodnik przedstawia najpopularniejsze formuły lub oprocentowanie papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu, takich jak obligacje Obligacje to papiery wartościowe o stałym dochodzie, które są emitowane przez przedsiębiorstwa i rządy w celu pozyskania kapitału.Emitent obligacji pożycza kapitał od posiadacza obligacji i dokonuje na jego rzecz stałych płatności według stałej (lub zmiennej) stopy procentowej przez określony czas. . YTM opiera się na przekonaniu lub zrozumieniu, że inwestor kupuje papier wartościowy po aktualnej cenie rynkowej i utrzymuje go do czasu jego wykupu (osiągnięcia pełnej wartości), a wszystkie płatności odsetkowe i kuponowe są dokonywane terminowo.

Jak obliczany jest YTM

YTM jest zwykle wyrażany jako roczna stopa oprocentowania (APR) Roczna stopa procentowa (APR) Roczna stopa procentowa (APR) to roczna stopa oprocentowania, którą osoba fizyczna musi zapłacić z tytułu pożyczki lub którą otrzymuje na rachunku depozytowym. Ostatecznie APR jest prostym terminem procentowym używanym do wyrażenia liczbowej kwoty płaconej rocznie przez osobę fizyczną lub podmiot za przywilej pożyczania pieniędzy. . Określa się go za pomocą następującego wzoru:

  • C – Płatność odsetkowa / kuponowa
  • FV – Wartość nominalna Wartość nominalna Wartość nominalna to wartość nominalna lub nominalna obligacji, akcji lub kuponu wskazana na obligacji lub certyfikacie udziałowym. Jest to wartość statyczna ustalana w momencie emisji i w przeciwieństwie do wartości rynkowej nie podlega regularnym wahaniom. zabezpieczenia
  • PV – Wartość bieżąca / cena papieru wartościowego
  • t – Ile lat zajmuje zabezpieczenie, aby osiągnąć dojrzałość

Celem formuły jest określenie rentowności obligacji (lub innego papieru wartościowego w postaci aktywów trwałych) zgodnie z jej najnowszą ceną rynkową. Struktura obliczania YTM ma na celu pokazanie – w oparciu o łączenie – efektywnej stopy zwrotu, jaką powinien mieć papier wartościowy po osiągnięciu terminu zapadalności. Różni się od prostej stopy zwrotu, która określa stopę zwrotu, jaką papier wartościowy powinien mieć w momencie wykupu, ale opiera się na dywidendach, a nie na odsetkach składanych Odsetki składane Odsetki składane odnoszą się do płatności odsetek, które są dokonywane na podstawie sumy pierwotnego kapitału i wcześniej zapłaconych odsetek . Łatwiejszym sposobem myślenia o odsetkach składanych jest to, że są to „odsetki od odsetek, gdzie kwota płatności odsetek jest oparta na zmianach w każdym okresie, a nie jest ustalana na podstawie pierwotnej kwoty głównej. .

Przybliżony YTM

Ważne jest, aby zrozumieć, że powyższy wzór jest przydatny tylko w przypadku przybliżonego YTM. Aby obliczyć rzeczywisty YTM, analityk lub inwestor musi zastosować metodę prób i błędów. Odbywa się to za pomocą różnych stawek, które są zastępowane w bieżącym przedziale wartości formuły. Prawdziwy YTM jest określany, gdy cena odpowiada aktualnej cenie rynkowej papieru wartościowego.

Alternatywnie, proces ten można przyspieszyć, korzystając z funkcji SOLVER. Excel Solver Excel Solver to narzędzie optymalizacyjne, którego można użyć do określenia, w jaki sposób można osiągnąć pożądany wynik, zmieniając założenia w modelu. Jest to rodzaj analizy typu „co, jeśli i jest szczególnie przydatny przy próbie określenia „najlepszego wyniku, biorąc pod uwagę zestaw więcej niż dwóch założeń. w programie Excel, który określa wartość na podstawie warunków, które można ustawić. Oznacza to, że analityk może ustawić wartość bieżącą (cenę) papieru wartościowego i obliczyć YTM, który służy jako stopa procentowa przy obliczaniu wartości PV.

Dowiedz się więcej o tym, jak używać SOLVER z bezpłatnym kursem CFI z podstaw modelowania w programie Excel!

Przykład obliczenia YTM

Aby lepiej zrozumieć formułę YTM i jej działanie, spójrzmy na przykład.

Załóżmy, że na rynku jest obligacja wyceniona na 850 USD i że ta obligacja ma wartość nominalną 1000 USD (dość powszechna wartość nominalna obligacji). W przypadku tej obligacji roczne kupony kosztują 150 USD. Stopa kuponu Stopa kuponu Stopa kuponu to kwota rocznego dochodu odsetkowego wypłacanego posiadaczowi obligacji na podstawie wartości nominalnej obligacji. dla obligacji wynosi 15%, a obligacja osiągnie termin zapadalności za 7 lat.

Wzór na określenie przybliżonego YTM wyglądałby następująco:

Szacowany YTM na obligacji wynosi 18,53% .

Znaczenie plonu dla dojrzałości

Podstawowe znaczenie rentowności do terminu zapadalności polega na tym, że umożliwia inwestorom porównywanie różnych papierów wartościowych i zwrotów, jakich mogą oczekiwać od każdego z nich. Ma to kluczowe znaczenie dla określenia, które papiery wartościowe należy dodać do ich portfeli. Jest to również przydatne, ponieważ pozwala również inwestorom uzyskać pewne zrozumienie, w jaki sposób zmiany warunków rynkowych mogą wpływać na ich portfel, ponieważ gdy ceny papierów spadają, zyski rosną i odwrotnie.

Dodatkowe zasoby

CFI jest oficjalnym dostawcą programu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji, którego celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o papierach wartościowych o stałym dochodzie, zapoznaj się z poniższymi zasobami CFI!

  • Podstawy stałego dochodu
  • Kapitał własny a kapitał o stałym dochodzie vs kapitał o stałym dochodzie vs kapitał o stałym dochodzie. Produkty kapitałowe i produkty o stałym dochodzie to instrumenty finansowe, które mają bardzo istotne różnice, o których powinien wiedzieć każdy analityk finansowy. Inwestycje kapitałowe na ogół obejmują akcje lub fundusze akcyjne, podczas gdy papiery wartościowe o stałym dochodzie składają się na ogół z obligacji korporacyjnych lub rządowych.
  • Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności to papiery wartościowe, które spółki kupują i zamierzają trzymać do terminu zapadalności. Inaczej jest w przypadku papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu lub papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, w przypadku których firmy zwykle nie trzymają papierów wartościowych do czasu ich zapadalności.
  • Macierz wyceny Macierz wyceny Macierz wyceny jest techniką szacowania używaną do szacowania ceny rynkowej papierów wartościowych, które nie są przedmiotem aktywnego obrotu. Wycena macierzowa jest stosowana przede wszystkim w przypadku stałych dochodów do szacowania ceny obligacji, dla których nie istnieje aktywny rynek. Cenę obligacji szacuje się porównując ją z obligacjami korporacyjnymi z aktywnym rynkiem

Szkolenie dla analityków finansowych

Uzyskaj światowej klasy szkolenie finansowe dzięki programowi szkoleniowemu CFI dla analityków finansowych z certyfikatem online Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari!

Zdobądź pewność, której potrzebujesz, aby piąć się po szczeblach kariery na ścieżce kariery w finansach korporacyjnych.

Naucz się modelowania finansowego i wyceny w Excelu w łatwy sposób dzięki szkoleniom krok po kroku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy